Dnevni red:

1. Usklađivanje kriterijuma ocenjivanja

2. Priprema i izrada globalnih i operativnih planova

3. Planiranje dodatne i dopunske nastave

4. Tema: Izazovi tranzicije – Vesna Jevtić

Realizacija:

1. Što se prve tačke dnevnog reda tiče, stručno veće ekonomske grupe predmeta, postiglo je dogovor među profesorima o usklađivanju kriterijuma ocenjivanja, na nivou odeljenja, a u skladu sa preporukom Ministarstva prosvete. Usklađenost kriterijuma ocenjivanja će se odnositi kako na usmenu tako i na pismenu proveru znanja.

2. Postignuta je saglasnost da globalni planovi za srodne predmete budu isti, kao do sada.

3.Dopunska i dodatna nastava su predviđene godišnjim programom rada za 2011/2012 godinu.

4. Vesna Jevtić je pripremila i usmeno prezentovala temu – Izazovi tranzicije.

Ćirković Žaklina

Advertisements

          Marketing je proces planiranja i sprovođenja koncepcija, odreživanja cena, razvijanja i ramenjivanja ideja, proizvoda i usluga radi ostvarivanja prometa kojim se postižu ciljevi pojedinaca i organizacija.

Elementi marketinga su: proizvod, razmena i aktivnosti.

Proizvod je sve ono što može da bude predmet razmene: roba, usluga, ideja.

Razmena je prenos vlasništva nad robom, uslugama i idejama, koje se zamenjuju za nešto od vrednosti.

Aktivnosti- marketing podrazumeva aktivnosti u vezi sa tržištem radi ostvarivanja potencijalne razmene, a u cilju zadovoljavanja potreba i želja pojedinaca i organizacija. Ove aktivnosti omogućavaju, olakšavaju i ubrzavaju razmenu putrm stvaranja proizvoda, određivanja cena, promocije i distribucije.

 

 

Koncepcija marketinga je način mišljenja – filozofija upravljanja koja sve aktivnosti preduzeća usmerava ka zadovoljenju potreba i želja kupaca.

1. Proizvodna koncepcija, kao filozofija upravljanja preduzećem polazi od pretpostavke da su potrošači primarno zainteresovani za raspoloživost proizvoda i nisku cenu.

2. Koncepcija proizvoda, polazi od pretpostavke da će potrošači favorizovati kvalitetnije proizvode. Ova koncepcija vodi ka marketinškoj kratkovidosti.

3. Prodajna koncepcija, zasniva se na pretpostavci da potrošači neće kupovati dovoljne količine proizvoda od preduzeća ako ono ne preduzme odgovarajući prodajni i promocioni napor.

4. Koncepcija marketinga,  naglašava da preduzeće svoje ciljeve može najbolje da ostvari ako zadovoljava potrebe i želje kupca. Osnovna postavka ove koncepcije: „upoznaj tržište i znaj kako da ga zadovoljiš“.

Stručni aktiv ekonomista čini 14 članova :

1. Delibašić Gordana                                          11. Jevtić Vesna

2. Stanimirović Radivoje                                  12. Ćirković Žaklina

3. Otašević Goran                                                  13. Obradović Maja

4. Vojinović Slađana                                             14. Popović Viktorija

5. Mladenović Vesna                         Članovi stručnog aktiva su izvršili podelu

6. Cvetković Zorica                              predmeta za 2o11/2012-u školsku godinu.

7. Nastasić Dragana

8. Pakić Angelina

9. Vukojević Vanja

10. Molerović  Sanja

Primer testa iz marketinga:

Test marketing

Ovaj naziv bloga sam odabrala iz razloga što želim da na ovaj način olakšam sebi rad sa učenicima lakše i bolje praćenje nastave vezano za ovaj predmet.

Uz pomoć ovog bloga moći ću mnogo bolje i čvršće da uspostavim saradnju i komunikaciju sa učenicima. Ovde ću im prezentovati sadržaje vezane za ovaj predmet. Oni će moći to da prate i da mi postavljaju pitanja i traže dodatna objašnjenja. Na ovaj način želim da postignem kod učenika i veće interesovanje i bolje razumevanje marketinga kao ekonomskog procesa  koji povezuje preduzeće sa tržištem.

Marketing i njegov razvoj u dvadeset prvom veku biće pod snažnim uticajem tehnologije i globalizacije. Marketing XXI veka je direktni marketing, elektronski marketing, on-line marketinga.

Žaklina Ćirković